Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD-Nhạc-Họa

Kế hoạch tuần học thứ 31 ( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 18
    (tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018)
    UBND QUẬN CẨM LỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG ...