Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:16 11/12/2017  

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 -2017


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄNCÔNG TRỨ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /LKT-NCT

Hòa Phát,  ngày     tháng     năm 2016

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2016 -2017

 
   

 

 

          I. Lịch kiểm tra tập trung theo lớp

          1. Môn AN, Mt , TD, Tin học GVBM tự tổ chức kiểm tra từ ngày 12-17/12/2016.

          2. Môn trường ra đề kiểm tra (kiểm tra theo xuất học)

Thứ

 

           Ngày

Buổi

Khối lớp

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Trực BGH

Ghi chú

Thứ 6

23/12/2016

Sáng

6,9

GDCD

từ 7g30 - 8g15

Huyền

 

GV, HS có mặt lúc 7g00

Công nghệ

Từ 8g30 - 9g15

Chiều

7,8

GDCD

từ 13g30 - 14g15

Nguyệt

GV, HS có mặt lúc 13g00

Công nghệ

từ 14g30 - 15g15

          II. Lịch kiểm tra tập trung theo số báo danh   

          Sở GD&ĐT ra đề 08 môn đối với lớp 9, trường ra đề đối với lớp 6,7,8 (lịch đính kèm)

Thứ

 

           Ngày

Buổi

Khối lớp

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Trực BGH

Ghi chú

Thứ 2

26/12/2016

Sáng

 

7

Sinh học

từ 7g30 - 8g15

 

Huyền

 

 

- Buổi sáng: GV, HS có mặt lúc 7g00

 

- Buổi chiều: GV, HS có mặt lúc 13g00

 

Lịch sử

Từ 8g30 - 9g15

Chiều

6

Sinh học

từ 13g30 - 14g15

Nguyệt

Lịch sử

từ 14g30 - 15g15

Thứ 3

27/12/2016

Sáng

8,9

Ngữ văn

từ 7h30 - 9g00

Huyền

 

Địa lý

từ 9h45 - 10h30

Chiều

7

Ngữ văn

từ 13h30 - 15g00

Nguyệt

Vật lý

từ 15h30 - 16h15

 

Thứ 4

28/12/2016

Sáng

8,9

Toán

từ 7h30 - 9g00

 

Huyền

Lịch sử

từ 9h45 - 10h30

Chiều

6

Ngữ văn

từ 13h30 - 15g00

Nguyệt

Vật lý

từ 15h30 - 16h15

Thứ 5

29/12/2016

Sáng

8,9

Vật lý

từ 7h30 - 8g15

Huyền

Sinh học

từ 9h00 - 9h45

Chiều

7

Toán

từ 13h30 - 15g00

Nguyệt

Địa lý

từ 15h30 - 16h15

Thứ 6

30/12/2016

Sáng

8,9

Hoá học

từ 7h30 - 8g15

Nguyệt

 

T.Anh

từ 9h00 - 9h45

Chiều

6

Toán

từ 13h30 - 15g00

Huyền

Địa lý

từ 15h30 - 16h15

Thứ 7

31/12/2016

Sáng

6

T.Anh

từ 7g30 - 8g15

Nguyệt

 

- GV, HS lớp 6 có mặt lúc 7g00

- HS lớp 7 có mặt lúc 8g30 (không được vào khu vực đang tổ chức kiểm tra khi chưa có thông báo)

 

7

từ 9h00 - 9h45

                                                                            

  Nơi nhận:

- BGH;

- Niêm yết;          

- Lưu: VT.                                                                                  

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Thái Bình Minh nguyệt

 

 

 

 

Số lượt xem : 194