Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:17 11/12/2017  

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄNCÔNG TRỨ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /LKT-TTHCSNCT

Hòa Phát,  ngày     tháng 4  năm 2017

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2016 -2017

 
   

 

 

          I. Lịch kiểm tra tập trung theo lớp

          1. Lớp 9: Từ ngày 10-14/4/2017, GVBM tự tổ chức kiểm tra các môn AN, MT, TD, Tin học, Công nghệ, GDCD.

2. Lớp 6,7,8

- Từ ngày 24-29/4/2017, GVBM tự tổ chức kiểm tra các môn AN, MT, TD, Tin học.

          - Môn trường ra đề kiểm tra

Thời gian

Môn kiểm tra

Lớp

Trực BGH

Ghi chú

Ngày 22/4/2017

Tiết 1

Sáng

GDCD

6

Minh Nguyệt

GVCN coi kiểm tra

Chiều

7,8

Ngày 24/4/2017

Tiết 1

Sáng

Công nghệ

7

Vy Huyền

Chiều

6,8

          II. Lịch kiểm tra tập trung theo số báo danh   

          - Sở GD&ĐT ra đề 08 môn đối với lớp 9 (lịch đính kèm);

- Trường ra đề các môn còn lại đối với lớp 6,7,8 theo lịch như sau:

Thời gian

Buổi

Khối lớp

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Trực BGH

Ghi chú

Thứ 5

04/5/

2017

Sáng

 

8

Ngữ văn,

Địa lý

từ 7h30 - 9g00

từ 9h30 - 10h15

Minh Nguyệt

- Buổi sáng: GV, HS có mặt lúc 7g00

 

- Buổi chiều: GV, HS có mặt lúc 13g00

 

 

 

Chiều

6

Ngữ văn,

Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Vy Huyền

Thứ 6

05/5/

2017

Sáng

8

Toán, Lịch sử

từ 7h30 - 9g00

từ 9h30 - 10h15

Vy Huyền

Chiều

7

Ngữ văn,

Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Minh Nguyệt

Thứ 7

06/5/

2017

Sáng

8

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 8h45 - 9h30

Vy Huyền

Chiều

6

Toán, Lịch sử

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Minh Nguyệt

Thứ 2     08/5/

2017        

Sáng

 

8

Hóa học,

T.Anh

từ 7h30 - 8g15

từ 8h45 - 9h30

Minh Nguyệt

Chiều

7

Toán, Lịch sử

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Vy Huyền

 

Thứ 3

09/5/

2017

Sáng

6

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 8h45 - 9h30

Minh Nguyệt

Chiều

7

Vật lý,

Sinh học

từ 13g30 - 14g15

từ 14g45 - 15g30

Vy Huyền

Thứ 4

10/5/

2017

Sáng

6

T.Anh

từ 7h30 - 8g15

Minh Nguyệt

- GV, HS lớp 6 có mặt lúc 7g00

- HS lớp 7 có mặt lúc 9g00 (không được vào khu vực đang tổ chức kiểm tra khi chưa có thông báo)

7

từ 9h30 - 10g15

* Lưu ý:

- Từ ngày 18-21/4/2017:

+ Lớp 9 kiểm tra HKII theo đề của SGD, các lớp 6,7,8 vẫn học bình thường theo TKB chính khóa (chuyển phòng: lớp 6/1 -> P.11, 6/2 -> P.12);

+ Lớp 6 học nâng cao và phụ đạo vẫn học bình thường theo TKB đến hết ngày 28/4/2017 (chuyển phòng sáng thứ 5 ngày 20/4/2017: lớp 6 NC -> P.11, lớp 6 PĐ -> P.12)

+ Lớp bồi dưỡng 7,8 được nghỉ học, từ ngày 22/4/2017 học lại bình thường theo TKB bồi dưỡng đến hết ngày 28/4/2017.

- Từ ngày 04-10/5/2017: Lớp 6,7,8 kiểm tra học kì II; lớp 9 được nghỉ học TKB chính khóa buối sáng, buổi chiều học theo TKB ôn thi lớp 10.       

                                   

  Nơi nhận:

- BGH;

- Niêm yết;          

- Lưu: VT, CM.                                                                                 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Số lượt xem : 186