Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:17 11/12/2017  

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄNCÔNG TRỨ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /LKT-TTHCSNCT

Hòa Phát,  ngày     tháng 4  năm 2017

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2016 -2017

 
   

 

 

          I. Lịch kiểm tra tập trung theo lớp

          1. Lớp 9: Từ ngày 10-14/4/2017, GVBM tự tổ chức kiểm tra các môn AN, MT, TD, Tin học, Công nghệ, GDCD.

2. Lớp 6,7,8

- Từ ngày 24-29/4/2017, GVBM tự tổ chức kiểm tra các môn AN, MT, TD, Tin học.

          - Môn trường ra đề kiểm tra

Thời gian

Môn kiểm tra

Lớp

Trực BGH

Ghi chú

Ngày 22/4/2017

Tiết 1

Sáng

GDCD

6

Minh Nguyệt

GVCN coi kiểm tra

Chiều

7,8

Ngày 24/4/2017

Tiết 1

Sáng

Công nghệ

7

Vy Huyền

Chiều

6,8

          II. Lịch kiểm tra tập trung theo số báo danh   

          - Sở GD&ĐT ra đề 08 môn đối với lớp 9 (lịch đính kèm);

- Trường ra đề các môn còn lại đối với lớp 6,7,8 theo lịch như sau:

Thời gian

Buổi

Khối lớp

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Trực BGH

Ghi chú

Thứ 5

04/5/

2017

Sáng

 

8

Ngữ văn,

Địa lý

từ 7h30 - 9g00

từ 9h30 - 10h15

Minh Nguyệt

- Buổi sáng: GV, HS có mặt lúc 7g00

 

- Buổi chiều: GV, HS có mặt lúc 13g00

 

 

 

Chiều

6

Ngữ văn,

Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Vy Huyền

Thứ 6

05/5/

2017

Sáng

8

Toán, Lịch sử

từ 7h30 - 9g00

từ 9h30 - 10h15

Vy Huyền

Chiều

7

Ngữ văn,

Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Minh Nguyệt

Thứ 7

06/5/

2017

Sáng

8

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 8h45 - 9h30

Vy Huyền

Chiều

6

Toán, Lịch sử

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Minh Nguyệt

Thứ 2     08/5/

2017        

Sáng

 

8

Hóa học,

T.Anh

từ 7h30 - 8g15

từ 8h45 - 9h30

Minh Nguyệt

Chiều

7

Toán, Lịch sử

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Vy Huyền

 

Thứ 3

09/5/

2017

Sáng

6

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 8h45 - 9h30

Minh Nguyệt

Chiều

7

Vật lý,

Sinh học

từ 13g30 - 14g15

từ 14g45 - 15g30

Vy Huyền

Thứ 4

10/5/

2017

Sáng

6

T.Anh

từ 7h30 - 8g15

Minh Nguyệt

- GV, HS lớp 6 có mặt lúc 7g00

- HS lớp 7 có mặt lúc 9g00 (không được vào khu vực đang tổ chức kiểm tra khi chưa có thông báo)

7

từ 9h30 - 10g15

* Lưu ý:

- Từ ngày 18-21/4/2017:

+ Lớp 9 kiểm tra HKII theo đề của SGD, các lớp 6,7,8 vẫn học bình thường theo TKB chính khóa (chuyển phòng: lớp 6/1 -> P.11, 6/2 -> P.12);

+ Lớp 6 học nâng cao và phụ đạo vẫn học bình thường theo TKB đến hết ngày 28/4/2017 (chuyển phòng sáng thứ 5 ngày 20/4/2017: lớp 6 NC -> P.11, lớp 6 PĐ -> P.12)

+ Lớp bồi dưỡng 7,8 được nghỉ học, từ ngày 22/4/2017 học lại bình thường theo TKB bồi dưỡng đến hết ngày 28/4/2017.

- Từ ngày 04-10/5/2017: Lớp 6,7,8 kiểm tra học kì II; lớp 9 được nghỉ học TKB chính khóa buối sáng, buổi chiều học theo TKB ôn thi lớp 10.       

                                   

  Nơi nhận:

- BGH;

- Niêm yết;          

- Lưu: VT, CM.                                                                                 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Số lượt xem : 179