Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Văn hóa - Xã hội

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" năm 2020